Monthly Archives: April 2019

2019 chithrai uthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:  SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Apr 10th to Apr 20th

09-Apr – day 0 – mruthsangrahanam, sEnai mudhalvar puRappAdu

10-Apr – day 1 – dvajArOhaNam

11-Apr – day 2

12-Apr day 3

13-Apr day 4

14-Apr day 5

15-Apr day 6

16-Apr day 7

17-apr day 8

18-apr day 9

19-apr day 10

20-apr-day 11

27-apr – thiruvONam puRappAdu