Monthly Archives: June 2018

2018 samprOkshaNam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:  SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Jun 23rd to 29th

Invitation/Schedule – https://www.facebook.com/deivanayagan.vanamamalai/posts/812610572269216

Highlights

  • Commencement on Jun 23rd
  • hOmams, dhivya prabandham, vEdha pArAyaNam, bhagavath vishayam, SrI rAmAyaNam, SrIvishNu sahasranAmam etc
  • thadhIyArAdhanam arranged at various locations
  • Completion on Jun 29th
  • garuda sEvai on 29th night.

Photos

Aug 17th – maNdalAbhishEkam